Informasjon til kommunene

Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) har etter gjennomført anbudskonkurranse inngått rammeavtaler med leverandører for leveranse av frukt og grønt under Skolefruktordningen. Nye avtaler gjelder for perioden august 2022 til juni 2024.

Av konkurransegrunnlaget som lå til grunn for konkurransen fremgår det at alle norske grunnskoler (private og offentlige), samt alle norske kommuner, kan gjøre avrop på disse rammeavtalene. Dette vil si at grunnskolene og kommunene kan inngå avtaler med de leverandørene som OFG har inngått rammeavtaler med uten forutgående anbudsrunde.

OBS: Fastpris på Skolefrukt fra og med august 2023 er justert til kroner 4,00 inkl. mva.

Slik kan kommuner gjennomføre en ordning med Skolefrukt 

Det er enkelt for norske kommuner å gjennomføre en ordning med Skolefrukt. Kommuner kan benytte seg av tilbudet fra Skolefrukt.no for på den måten å nyttiggjøre seg at Staten gir tilskudd på frukten/grønnsakene med kroner 1,60 per stk. til grunnskoler/til grunnskoleelever.

Skolefrukt-leverandører, ny informasjon gjeldene fra august 2022

I hele Norge er det mulig å få Skolefrukt under kategorien fortrinnsvis konvensjonell frukt og grønt.

For kommuner er det også mulig å få levert i kategorien 75 % konvensjonell frukt/grønt og 25 % økologisk frukt/grønt».

I store deler av Norge er det kun én leverandør (bortsett fra Oslo og Viken), og da skal kommunen gjøre avrop fra denne leverandøren definert som primærleverandør. I Oslo og Viken er det både en primær- og sekundærleverandør. Dersom kommunen er såpass stor at avrop på Skolefrukt minst vil utgjøre 150 000 ekskl. mva. per halvår eller 300 000 ekskl. mva. per år skal kommunen utføre en minikonkurranse mellom de to leverandørene. Er avropene mindre skal kommunen gjøre avrop direkte av primærleverandør. Se informasjon om minikonkurransen (side 4 og 5) og oversikt leverandørene (fra side 6) her.

Gratis skolefrukt til elevene to eller tre dager i uken er også mulig

Staten subsidierer ordningen med kr 1,60 per stk., slik at tilbudet koster kommunen kr 4,00 inkl. mva. (fra august 2022) per frukt/grønt. Dersom det ikke er budsjett for gratis Skolefrukt 5 dager i uka, er det en god start med for eksempel to eller tre dager per uke.  For fem dager i uka blir pris da kr 20,- inkl. mva. og for 3 dager i uka blir pris kr 12 inkl. mva. per elev. Skolene kan ha en fast bestilling på antall frukt som kan justeres i løpet av skolesemesteret.

Se erfaringer fra Oslo og Hammerfest her:

Se eksempel fra Oslo

Se eksempel fra Hammerfest

Les mer om fordelene med Skolefrukt for kommunene her.

Last ned presentasjonen “SKOLEFRUKT for kommune” som kan legges frem for beslutningstakere i kommune fra vedlegg under.

Les også FoodEPI rapport i vedlegget under fra 2022 der det presenteres en vurdering av norske myndigheters politikk og arbeid for å skape sunnere matomgivelser. Se side 12, rangert som nr. 3 er tiltak som det anbefales at myndigheten gjennomfører:  «Pålegge alle kommuner å tilby et enkelt skolemåltid (som minimum består av gratis skolefrukt), med rom for lokal tilpasning og med statlig delfinansiering.»

FoodEPI_Rapport_2020_compressed

Dersom kommunen ikke ser seg i stand til å gi gratisfrukt i denne omgang, er det flott om de kan minne skolene om mulighet til å bli Skolefrukt-skole, slik at foresatte kan tegne abonnement for sine elever. Prisen er den samme, kr. 4 per frukt/grønt, for både foresatte og kommune/skole.

Vedlegg:

Presentasjon - SKOLEFRUKT for kommune

Leverandører av Skolefrukt

Konkurransegrunnlag Skolefrukt

Informasjon om sortiment og variasjon

Avropsmekanismer

Kravspesifikasjon

Forskrift - Tilskudd til prisnedskrivning av frukt og grønt i grunnskolen

Retningslinjer for kvalitet

Bilag 8B Avropsavtale mindre

Bilag 8A Avropsavtale større
Tilbake